Biz hakda

Guangdong welaýatynyň Dongguan şäherinde ýerleşýän “Dongguan LongTen Package Products Co., Ltd.”Kompaniýa, kosmetiki paket pudagynda tehniki ýöriteleşen uly öndüriji.Bir bitewi paket çözgüdini hödürleýäris.Önümlerimiz esasan kosmetiki gaplama, dynç alyş we güýmenje, şeýle hem lukmançylyk, azyk, himiýa we beýleki pudaklarda ulanylýar.

Biziň gaplamamyz

Näme üçin bizi saýlaýar?

Önümçilik prosesi

Önümçilik prosesi galyndy döretmek, ýygnamak, täze material taýýarlamak, üflemek we sanjym etmek, ýerüsti zyňmak we çap etmek, hil barlagy we synag, ätiýaçlyk we gaplamak, eltip bermek.

Amal

Biziň blogymyz